การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
ระดับ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 100 ง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ดังนี้

1. เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน
2. สามารถวางแผนการพัฒนาฝีมือ ตามความสามารถของตําแหน่งงานที่จะเลื่อนระดับขึ้นและประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับฝีมือและความสามารถของตน 
4. ทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
5. ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 
6. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถนำไปยื่นขอวีซ่าประกอบการพิจารณาอนุมัติในการเดินทาง