16 พฤษภาคม 2566 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
17 May 2023 : Orientation International Program
22 พฤษภาคม 2566 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ปวส.1Coop และ ปวส.2 Coop
1 มิถุนายน 2566 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 ภาคปกติ และ ปวส.1, ปวส.2 ทวิภาคี