บรรยากาศการสอบบูรณาการระดับชั้น ปวช.3 ในรายวิชาคหกรรมอาหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการ และมีผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี คณะครูอาจารย์ จนไปถึงผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนและให้คำแนะนำในการสอบบูรณาการ