ประกาศหยุดการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เรื่อง ประกาศหยุดการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิศษ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จึงขอประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างที่ต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีจัดให้มีการจัดการเรียนผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 โดยให้คณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงานตามปกติ และขอความร่วมมือให้นักศึกษาอยู่ที่พัก ไม่ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไปตามสถานที่ชุมชนต่งๆ หากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองติดตามข่าวสาร ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากนักศึกษาหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 02 718 6254, 082 454 9323