ประกาศ ยกเลิกการแข่งขัน WICC 2023
เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอาหารและแกะสลักกระดับนานาชาติ

ด้วยสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงภาคงานบริการและภาคการศึกษา ทำให้เกิดข้อจำกัด ด้านงบประมาณและการฝึกการแข่งข้นของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาลัยฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
และขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน WICC 2023
ด้วยดีเสมอมา แล้วพบกันใหม่ในปี พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยอย่างสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี