ห้ามพลาด!! หัวข้อการบรรยายในระดับชั้นปริญญาตรีต่อเนื่อง
หัวข้อ “Hospitality is a tool for success”
พบกับ คุณสิบพงศ์ ศรีเนตร ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
ในสายงานด้านอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงมีประสบการณ์ทางด้าน Thai Cuisine ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.