วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ เนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการจัดรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินขบวน การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ในการมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติด

Website | www.wandeecollege.com
เบอร์โทรศัพท์ | 095 963 9146