#เกร็ดความรู้ เช็คตัวตนที่ใช่ ด้วย MBTI 16 แบบ
เช็คเลย http://www.getrealme.com/test/mbti/

MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator คือแบบทดสอบบุคลิกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นแนวทางในการหาคนให้เหมาะกับงาน

ซึ่งจะทำการแบ่งมนุษย์ออกเป็น 16 แบบด้วยกัน ในแบบทดสอบจะมีชุดคำถามให้เราตอบตามจริงอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องคิดวิเคราะห์นาน ผลลัพธ์ที่ได้จะประมวลออกมาเป็นตัวอักษร 4 ตัว จากทั้งหมด 8 ตัว ดังนี้

E – Extroversion ชอบเข้าสังคม
I – Introversion ชอบอยู่คนเดียว
S – Sensing ใช้ความรู้สึก
N – Intuition ใช้สัญชาตญาณ
T – Thinking ใช้เหตุผล
F – Feeling ใช้ความรู้สึกส่วนตัว
J – Judging มีระเบียบการวางแผน
P – Perceiving ใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่น

การทำแบบทดสอบเช็คบุคลิกภาพตัวเอง สามารถช่วยได้หลายๆอย่าง เช่น การเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ การค้นหาความถนัด ค้นหาอาชีพ จนไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต และยังสามารถทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของบุคลิกภาพของบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุข