โครงการเด็ด เด็ก #wcc มาการองจากเมล็ดขนุน

นวัตกรรมวัตถุดิบในเมืองไทยสู่สูตรขนมเบเกอรี่แสนน่ารักสัญชาติฝรั่งเศสเมล็ดขนุน เป็นเมล็ดที่อยู่ด้านในของเนื้อขนุน มักนิยมทิ้งกันเพราะคิดว่ารับประทานไม่ได้ แต่ที่จริงแล้วอุดมไปด้วยวิตามินที่ดีต่อร่างกายมากมาย จึงได้เลือกเมล็ดขนุนที่เป็นส่วนมักนิยมทิ้งให้เปล่าประโยชน์ และไม่ได้รับความนิยมมารับประทานนั้น มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบแทนแอลมอนด์ป่นที่มีราคาสูงและขายค่อนข้างแพง เป็นมาการงที่มีต้นทุนที่ต่ำลงซึ่งทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่จะได้รับคุณค่าทางสารอาหาร ทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้แก่เมล็ดขนุนที่คนมักนิยมทิ้งให้เสียของอีกด้วย

คนเก่งโครงการนี้ : นางสาวจณิสตา ชาวอบทม/นายภัคธร กำจาย