02 718 6254-5

 

 

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

เริ่มต้นจาก....

โรงเรียนครัววันดี...ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993) โดยอาจารย์วันดี ณ สงขลา เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนวิชาคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวิชาชีพด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้จริง และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทยให้คงอยู่อย่างถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ ให้จัดฝึกอบรมการทาอาหารไทยอย่างถูกต้องในโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ในการเปิด “สถานทดสอบฝีมือครัววันดี” เพื่อเป็นใบเบิกทางสาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้รับรองการทางานทั้งในและต่างประเทศ

และเมื่อมกราคม 2556

ได้เปิดเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food stylist ฯลฯ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการศึกษาประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและออกฝึกประสบการจริงในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม สายการบิน ศูนย์แสดงสินค้า บริษัท Organized สถานบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ การเรียนการสอนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนและ การจัดหาสถานที่สำหรับฝึกประสบการณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีได้เตรียมไว้ให้เพื่อการเรียนรู้พร้อมกับการที่ประเทศไทยจะได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แล้วอาหารไทยจะได้มุ่งสู่ครัวโลกอย่างแท้จริง

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com