02 718 6254-5

 

โครงสร้างผู้บริหาร

ประวัติอาจารย์วันดี ณ สงขลา

อาจารย์วันดี  ณ สงขลา  จบการศึกษาอาชีวศึกษาจากโรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้  ด้านอาหารและโภชนาการระดับอนุปริญญาจากวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่รุ่นที่ 26 (Modern Marketing Management) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการทำงาน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2499 เข้ารับราชการในตำแหน่งครูตรีที่โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา และย้ายมาประจำที่ วิทยาเขตโชติเวช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2528  ในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 9  โดยในระหว่างนั้นในปี พ.ศ.2525 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยขั้นที่ 1 ชื่อ ประถมาภรณ์

 

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรพิเศษที่โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบวิทยาลัยในวังหญิง ในพระบรมมหาราชวังโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2536 ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนครัววันดี” ขึ้นเป็นของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวิชาชีพด้านอาหาร และคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลาย เปิดรับสอนบุคคลทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพของภาครัฐ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอายุของผู้เรียน เพื่อให้ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้จริง

ในการจัดทำหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและของผู้เรียน อันได้แก่ หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง, อาหารไทย, ขนมไทย, แกะสลักผักผลไม้, การจัดดอกไม้, การร้อยมาลัย หรือแม้กระทั่งการคิดต้นทุนในร้านอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้อย่างครบถ้วน  เมื่อจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อใช้ในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

ในปี 2545 โรงเรียนครัววันดี ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานอนุมัติให้เป็น “สถานทดสอบฝีมือครัววันดี” เพื่อจัดการทดสอบฝีมือแรงงานในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ตลอดเวลาที่ผ่านได้ผลิตบุคลากรด้านอาหารไทยเป็นจำนวนมาก ให้ได้ทำงานด้านอาหารไทยในองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประ เทศ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วยนอกจากผู้เรียนจะมีรายได้สำหรับตนเองและครอบครัวแล้ว ยังนำรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐคือสถาบันอาหาร (National Food Institute) ให้จัดฝึกอบรมการทำอาหารไทยอย่างถูกต้องในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่ประเทศไต้หวันและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปรุงอาหารไทยเพื่อประกอบธุรกิจ สำหรับผู้สนใจประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทย

ปี 2556 อาจารย์วันดี ณ สงขลา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวไกลสู่ครัวโลก โดยได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 สาขางาน ได้แก่ อาหารและโภชนาการ และ ธุรกิจอาหาร และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานการประกอบอาหาร

ภาคเอกชน

รับตำแหน่งที่ปรึกษาของโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย เช่น โรงแรมเฉวงรีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าจัดทำรายการอาหารพร้อมสอนการทำอาหารไทยที่ถูกต้อง รวมไปถึงโรงแรมในต่างประเทศได้แก่ Kings Hotel, Melaka, ประเทศมาเลย์เซีย ความสนใจและต้องการศึกษาด้านอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยไม่มีแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้น  ปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่สนใจและชอบในอาหารไทยจึงจัดสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ

ผลงานอันทรงเกียรติที่ผ่านมา

• ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้รวบรวมและเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของอาหารไทย เล่มที่ 13 ในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

• ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องวัฒนธรรมการกิน อาหารของคนไทยภาคต่างๆ ในประเทศไทย ในสารานุกรมฉบับเยาวชน  โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี

• ได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในฐานะผู้อนุรักษ์และส่งเสริมขนมไทยดีเด่น

• ได้รับคัดเลือกจากสภาสตรีแห่งชาติให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและได้รับพระราชทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ

• ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา

• ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ กรมพาณิชย์สัมพันธ์
    » ศูนย์พาณิชยกรรม กรุงนิวยอร์ค ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านอาหารที่ Dallas, Houston, Atlanta, New York, Denver ในงานเผยแพร่อัญมณีไทย
    » เข้าร่วมงาน Food Fair ที่ Hong Kong
    » เข้าร่วมงาน Thai Mango Fair ที่ Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
    » เผยแพร่ข้าวหอมมะลิ ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ

• ได้รับเชิญจากสถานทูตประเทศต่างๆ
    » สถานทูตฮังการีและภริยา เพื่ออธิบายเรื่องพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 ครั้งพระองค์เสด็จประพาสยุโรป
    » สถานทูตบังคลาเทศให้ไปเผยแพร่อาหารไทยเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีครบ 50 ปี ระหว่างไทยกับบังคลาเทศ

ผลงานด้านงานเขียน

• ตำราอาหารไทยในวรรณคดี จากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลต่างๆ
    » อาหารไทยในวรรณคดี จากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
    » อาหารทรงโปรดจากบันทึกความหิวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประพาสยุโรปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พ.ศ.2440 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
    » อาหารไทยในวรรณคดี จากกาพย์เห่ชมเครื่องว่าง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ภาษาไทย-อังกฤษ)

• อาหารไทยสมัยรัตนโกสินทร์
    » ตำราอาหารเพื่อประกอบอาชีพแบบง่าย ใช้ได้ผลจริง
    » ตำราอาหารเพื่ออาชีพ เล่ม 1 และ 2
    » สำรับกับข้าวไทย ( ภาษาไทย – อังกฤษ)
    » อาหารจานประหยัด
    » เมนูไทย เล่ม 1 และ 2
    » สูตรเด็ดโรงเรียนครัววันดี เล่ม 1 และ 2
    » อาหารเช้า
    » อาหารว่าง
    » อาหารจานเดียว
    » อาหารประเภทยำ
    » ขนมไทย

• เคล็ดลับคู่เรือน เล่ม 1 – 2  -3

สำรับไทยสู่ครัวโลก Thai favorites to world kitchen (3 ภาษา : ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น)

• ชุดหนังสือ Wandee’s book
    » อาหาร(วัน)ว่าง
    » ขนมไทยในหาบ
    » ขนมไทยเมื่อวันวาน
    » แกะผัก สลักผลไม้
 

  •  
©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com