02 718 6254-5

วิสัยทัศน์

เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีครัววันดี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2556  (ค.ศ 2013)  บนถนนรามคำแหง 25 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. อำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี  ณ  สงขลา  ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนอาหารไทยกว่า 40 ปี

สถานทดสอบฝีมือครัววันดี Wandee Culinary Testing Institute

ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเลขที่  061/2545  ตามมาตรา 47 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 โดยมีขอบเขตดำเนินการงานภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  และมีสถานทดสอบฝีมือคนหางานที่ใช้ชื่อภาษาไทยว่า  สถานทดสอบฝีมือครัววันดี  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Wandee  Culinary  Testing Institute

วัตถุประสงค์ในการทดสอบฝีมือคนหางาน

เพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในต่างประเทศ  โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (เป็นภาษาอังกฤษ)

©2014 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com