02 718 6254-5

ใบสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ปกครอง
ความเกี่ยวข้อง
ข้อมูลระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม
รูปภาพผู้สมัคร
ช่องทางการรับทราบข้อมูลวิทยาลัย
©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com