หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สายงานอาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการอาหาร อาทิ เชฟ เจ้าของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบอาหารส่งออกด้านอาหาร ผู้เขียนตำราอาหาร ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี วิทยากรรับทำอาหารและขนมในโอกาสพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภา พหลายรูปแบบแนวการปรุงอาหาร เช่น อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารเอเชีย ขนมไทย เบเกอรี่ แกะสลักผักและผลไม้ การควบคุมต้นทุนอาหาร ตลอดจนการวางแผน และออกแบบรายการอาหารในครัว เป็นต้น

การจัดการศึกษาประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม สายการบินศูนย์แสดงสินค้า บริษัทจัดกิจกรรม (Event Organizer) สถาบันการศึกษา เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอน
  1. หลักสูตรปกติ การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน
  2. หลักสูตร Mini English Program การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน สำหรับวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขางาน อาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

จุดประสงค์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
  1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาวิชาชีพอาหาร และโภชนาการให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอาหารและโภชนาการ
  4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและบริการทางอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
  6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพอาหารและโภชนาการ
  7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชา: คหกรรม
สาขาวิชา: อาหารและโภชนาการ
สาขางาน: อาหารและโภชนาการ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: 103 หน่วยกิต
หลักสูตร หน่วยกิต วิชาบังคับ
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย3 หน่วยกิต
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน2 หน่วยกิต
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 หน่วยกิต2000-1101
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ6 หน่วยกิต
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12 หน่วยกิต
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 11 หน่วยกิต
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจำวัน1 หน่วยกิต
2000-1223 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร1 หน่วยกิต
2000-1224 ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาหารไทย1 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์4 หน่วยกิต
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต2 หน่วยกิต
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ2 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์4 หน่วยกิต
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 หน่วยกิต
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2 หน่วยกิต2000-1401
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา3 หน่วยกิต
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2 หน่วยกิต
2000-1504 อาเซียนศึกษา1 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา2 หน่วยกิต
2000-1607 เพศวิถีศึกษา1 หน่วยกิต
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน18 หน่วยกิต
2000-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2 หน่วยกิต
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2 หน่วยกิต
2400-1001 ผ้าและการแต่งกาย3 หน่วยกิต
2400-1002 อาหารครอบครัว3 หน่วยกิต
2400-1003 ศิลปะประดิษฐ์3 หน่วยกิต
2400-1004 ศิลปะและการออกแบบ2 หน่วยกิต
2404-1001 โภชนาการ3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ24 หน่วยกิต
2404-2001 การประกอบอาหาร3 หน่วยกิต
2404-2002 อาหารไทยเบื้องต้น3 หน่วยกิต
2404-2007 เบเกอรี่เบื้องต้น3 หน่วยกิต
2404-2005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2 หน่วยกิต
2404-2009 การสุขาภิบาลอาหาร2 หน่วยกิต
2404-2006 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร3 หน่วยกิต
2404-2004 การถนอมอาหารเบื้องต้น3 หน่วยกิต
2404-2003 ขนมไทยเบื้องต้น3 หน่วยกิต
2404-2008 อาหารนานาชาติ2 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก21 หน่วยกิต
2404-2102 อาหารว่าง2 หน่วยกิต
2404-2101 อาหารไทยยอดนิยม2 หน่วยกิต
2404-2124 อาหารโรงพยาบาล2 หน่วยกิต
2404-2107 เบเกอรี่เพื่อการค้า2 หน่วยกิต2404-2007
2404-2113 อาหารอาเซียน2 หน่วยกิต
2404-2103 อาหารท้องถิ่น2 หน่วยกิต
2404-2106 ขนมไทยเพื่อการค้า2 หน่วยกิต
2404-2134 การนำเสนองานอาหาร3 หน่วยกิต
2404-2104 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง2 หน่วยกิต
2404-2108 เค้กและการตกแต่งหน้าเค้ก2 หน่วยกิต2404-2007
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ4 หน่วยกิต
2404-8502 โครงการ 12 หน่วยกิต
2404-8503 โครงการ 22 หน่วยกิต2404-8502
3 หมวดวิชาเลือกเสรี10 หน่วยกิต
2404-2131 ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร2 หน่วยกิต
2404-2128 การบรรจุภัณฑ์อาหาร2 หน่วยกิต
2404-2106 การจัดการร้านอาหาร2 หน่วยกิต
2404-2129 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร3 หน่วยกิต
2000-9203 ภาษาอังกฤษสมัครงาน1 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2000-2001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
2000-2002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2
2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2000-2004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4
2000-2005 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5
2000-2006 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 6