02 718 6254-5

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มี 1 สายงาน คือ

สายงานอาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการอาหาร อาทิ เชฟ เจ้าของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบอาหารส่งออกด้านอาหาร ผู้เขียนตำราอาหาร ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี วิทยากรรับทำอาหารและขนมในโอกาสพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายรูปแบบแนวการปรุงอาหารเช่น อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารเอเชีย ขนมไทย เบเกอรี่ แกะสลักผักและผลไม้ การควบคุมต้นทุนอาหารตลอดจนการวางแผนและออกแบบรายการอาหารในครัว เป็นต้น
การจัดการศึกษาประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม สายการบินศูนย์แสดงสินค้า บริษัทจัดกิจกรรม (Event Organizer) สถาบันการศึกษา เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอน

1. หลักสูตรปกติ การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน

2. หลักสูตร Mini English Program การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน สำหรับวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพ

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com