หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา คหกรรม


ประเภทวิชา: คหกรรม
สาขาวิชา: อาหารและโภชนาการ
สาขางาน: อาหารและโภชนาการ
จุดประสงค์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการ
 4. เพื่อให้สามารถวางแผนดำเนินงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
 1. วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
 3. แสดงความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอย่างกว้างขวาง
 4. ใช้หลักการจัดการและกระบวนการ วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
 5. ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร ตามหลักโภชนาการด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระบวนการวิจัย
 7. พัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการสู่มาตรฐานสากล
 8. คิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
 9. ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยในการจัดเตรียม ประกอบ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล
 10. ประยุกต์ ใช้ อุปกรณ์เครื่องมือและบำรุงรักษาพื้นที่สำหรับผลิตอาหาร โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 11. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
จุดประสงค์ สาขางาน อาหารและโภชนาการ
 1. วางแผน ควบคุมการดำเนินงานในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสู่มาตรฐานสากล
 2. วางแผน ควบคุมการจัดจำหน่ายอาหารตามหลักการและกระบวนการ
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ
 4. เลือก ใช้ และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานด้านอาหารตามหลักการและกระบวนการ

เน้นการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดครัวโลก จบแล้วสามารถเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ และหากต้องการทำงาน มีโอกาสเข้ารับการพิจารณาเพื่อทำงานที่สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ทั้งในและกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

มีการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ประเภทคือ
 1. หลักสูตรปกติ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 2. หลักสูตร Mini English Program มีการจัดการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มทักษะวิชาชีพ เป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา: การโรงแรม
สาขางาน: ครัวโรงแรม
จุดประสงค์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ

เน้นการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการการโรงแรมชั้นนำในและต่างประเทศ จบแล้วสามารถเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ และหากต้องการทำงาน มีโอกาสเข้ารับการพิจารณาเพื่อทำงานที่สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ทั้งในและกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2559 ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษ Vocational Diploma, Home Economics, Food and Nutrition
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Vocational Diploma in Food and Nutrition
ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. อาหารและโภชนาการ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Voc. Dipl. (Food and Nutrition)
จุดประสงค์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
 1. วางแผน ควบคุมการดำเนินงานในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสู่มาตรฐานสากล
 2. วางแผน ควบคุมการจัดจำหน่ายอาหารตามหลักการและกระบวนการ
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ
 4. เลือก ใช้ และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานด้านอาหารตามหลักการและกระบวนการ

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
วิชาปรับพื้นฐาน สำหรับรักศึกษาที่จบ ม.6
12 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2559
ประเภทวิชา: คหกรรม
สาขาวิชา: อาหารและโภชนาการ
สาขางาน: อาหารและโภชนาการ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: 83 หน่วยกิต
หลักสูตร หน่วยกิต วิชาบังคับ
วิชาปรับพื้นฐาน12 หน่วยกิต
3400-0006 โภชนาการ3 หน่วยกิต
3400-0007 การประกอบอาหาร3 หน่วยกิต
3400-0008 การถนอมอาหารเบื้องต้น3 หน่วยกิต
3400-0009 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม3 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร9 หน่วยกิต
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3 หน่วยกิต
3000-1214 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง3 หน่วยกิต
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา6 หน่วยกิต
3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ3 หน่วยกิต
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต6 หน่วยกิต
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม3 หน่วยกิต
3000-1606 การคิดอย่างเป็นระบบ2 หน่วยกิต
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน15 หน่วยกิต
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3 หน่วยกิต
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ3 หน่วยกิต
3400-1002 เทคนิคการนำเสนอผลงาน3 หน่วยกิต
3400-1003 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์2 หน่วยกิต
3400-1001 สัมมนาวิชาชีพ2 หน่วยกิต
3400-1004 การจัดการงานวิชาชีพ2 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ21 หน่วยกิต
3404-2004 อาหารไทย3 หน่วยกิต
3404-2003 ความปลอดภัยในงานอาหาร3 หน่วยกิต
3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร3 หน่วยกิต
3404-2007 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่3 หน่วยกิต
3404-2005 ขนมไทย3 หน่วยกิต
3404-2001 โภชนาการเพื่อชีวิต3 หน่วยกิต
3404-2006 การแปรรูปอาหาร3 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก12 หน่วยกิต
3404-2121 ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร2 หน่วยกิต
3404-2107 อาหารโรงพยาบาล2 หน่วยกิต
3404-2112 อาหารเพื่อสุขภาพ2 หน่วยกิต
3404-2124 อาหารตะวันตก3 หน่วยกิต
3404-2120 เค้กและการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ3 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ4 หน่วยกิต
3404-8002 ฝึกงาน 12 หน่วยกิต
3404-8003 ฝึกงาน 22 หน่วยกิต3404-8002
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ4 หน่วยกิต
3701-8502 โครงการ 12 หน่วยกิต
3701-8503 โครงการ 22 หน่วยกิต3701-8502
3 หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
3404-2122 ธุรกิจการจัดเลี้ยง3 หน่วยกิต
3404-2101 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร3 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3000-2001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
3000-2002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2
3000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3