โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่พันธุ์ทิพย์ 25 พฤศจิกายน 2559