โรงเรียนธัญรัตน์ บรรยากาศในการออกแนะแนวในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559