พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา2559 24 มีนาคม 2559