ทั่วไป
Sunday April 29, 2018

ภาพบรรยากาศการทดสอบความรู้เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี

วันที่29เมษายน2561ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ

นักศึกษาระดับปวส. 2  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการต่อเนื่อง