ทั่วไป
Thursday October 16, 2014

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ภาค 1/2558

 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วทว.๐๐๒ /๒๕๕๗

 เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ  (รอบที่ ๑/๒๕๕๘)

----------------------------------------------------------------

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จัดทำโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ ๑/๒๕๕๘

. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                            

๑.๒ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๒. สาขาที่เปิดรับสมัคร         

๑.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๑.๑ สาขาอาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) จำนวน ๙๐ คน

๑.๒ สาขาอาหารและโภชนาการ (MEP)  จำนวน ๓๕ คน

๑.๓ สาขาการโรงแรม (MEP) จำนวน ๙๐ คน

๒.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          ๒.๑ สาขาอาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ)  จำนวน ๙๐ คน

          ๒.๒ สาขาอาหารและโภชนาการ (EP)  จำนวน ๓๕ คน

๓. ระยะเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗   

๔. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร

นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกันดังนี้

 ๔.๑ โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.wandeecollege.com/file/Application-Form.pdf หรือสมัครออนไลน์ http://www.wandeecollege.com/Application/ และกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบทุกช่อง  และเตรียมเอกสารแนบตามใบสมัครให้ครบสมบูรณ์              

๔.๒ กรณีมาสมัครด้วยตัวเอง นำเอกสารใบสมัครมาให้ครบและสมัครที่ห้องรับสมัครของวิทยาลัยโดยชำระค่าจองสิทธิ์สัมภาษณ์ ตามที่วิทยาลัยกำหนด (เอกสารการสมัครสามารถดูจากใบสมัคร)                                          

๔.๓ กรณีไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบทุกช่องและนำเอกสารต่างๆตามที่กำหนดในใบสมัครส่งไปรษณีย์มาที่วิทยาลัยฯ (ตามที่อยู่ในใบสมัคร) และชำระค่าจองสิทธิ์ (๕,๐๐๐ บาท) สอบคัดเลือก ที่ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซี สะพานควาย บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี ๐๓๓-๓๐๓-๙๓๐๔  เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งแฟกซ์เอกสารการชำระมาที่เบอร์แฟกซ์ ๐๒-๗๑๘-๖๒๖๒  โดยระบุชื่อผู้ฝากและผู้สมัครเรียนให้ชัดเจน                                

๔.๔ วิทยาลัยฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนักเรียนไม่สามารถขอค่าจองสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คืนได้และหากผ่านการคัดเลือกทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี        จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที                                                                       

๕. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก                                                                               

       ๕.๑ ผู้สมัครที่สมัครสอบในวันสอบคัดเลือกให้นำหลักฐานการชำระค่าจองสิทธิ์สัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย และออกโดยหน่วยราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการที่ตรวจสอบเอกสารด้วย                   

       ๕.๒ กำหนดการสอบคัดเลือก

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครออนไลน์

วันนี้ – ๑๗ ต.ค. ๕๗

www.wandeecollege.com/file/Application-Form.pdf

ชำระค่าจองสิทธิ์สัมภาษณ์

(๕,๐๐๐ บาท)

๖ ต.ค. – ๑๗ ต.ค. ๕๗

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซี สะพานควาย หมายเลขบัญชี ๐๓๓-๓๐๓-๙๓๐๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

๑๗ ต.ค.๕๗

การตรวจสอบข้อมูลวิทยาลัยฯจะประกาศทาง www.wandeecollege.com   เพื่อเป็นการป้องการแก้ไขข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีหรือโทรสอบถาม ๐๒-๗๑๘๖๒๕๔ หรือ www.facebook.com/wandeecollege

สอบคัดเลือก ระดับ ปวช.

             และ

สอบคัดเลือก ระดับ ปวส.

๑๘ ต.ค.๕๗

(๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

สถานที่สอบ

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

ประกาศผลสอบ

๑๘ ต.ค.๕๗

(๑๕.๓๐ เป็นต้นไป)

 

ตรวจสอบ www.wandeecollege.com และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ หรือโทรสอบถาม ๐๒-๗๑๘-๖๒๕๔ หรือ www.facebook.com/wandeecollege

มอบตัวนักเรียน นักศึกษา

๑๙ ต.ค.๕๗

ลงทะเบียนเรียน ชำระค่าเนียมการศึกษา

๖. วิธีการสอบคัดเลือก

             สอบวัดความรู้ทั่วไปแบบปรนัย ๕๐ ข้อและอัตนัย ๑ ข้อ (ตามสาขาอาหารหรือสาขาการโรงแรม)

๗. รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อสอบถาม

         วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ๘ รามคำแหง ๒๕ แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๑๘-๖๒๕๔ , ๐๒-๗๑๘๖-๒๕๕ มือถือ ๐๘๗-๔๙๙-๙๘๘๘

         *** หมายเหตุ การพิจารณาของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องเรียกสิทธิใดๆ มิได้

         ประกาศ ณ วันที่ ๙  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                                                                                ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย

                                                                                                   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

ติดต่อสอบถาม 02-7186254-5 รับจำนวนจำกัดครับ