ทั่วไป
Monday September 12, 2016

ผลแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotel วันที่ 7-10 กันยายน Thailand's 22 nd International Culinary Cup 2016

การแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotel วันที่ 7-10 กันยายน

 Thailand's 22 nd International Culinary Cup 2016

รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขัน Pasta Free Style Cooking Contest : Individual ( Junior )

นางสาว ประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค่า

รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขัน Meat Free Style Cooking Contest
นางสาว ประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค่า

รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขัน East meet west free style ประเภททีม
นาย ก่อพงศ์ พันธ์พาณิชย์
นาย เจษฎากร พสุธารชาติ
นาย พิรุณ เจริญ

  รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขัน Pasta Free Style Cooking Contest Individual (Junior)  

นางสาวณัฐกานต์ แจ่มจันทร์ 

 

 รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันแกะสลัก ประเภททีม

 นายปฐมมรรค อนกิจบำรุง

นายธนรัชย์ เติมบุญวณิชย์

นางสาวชณานันท์ คงกล่ำ

รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขัน Modern Thai Cuisine ประเภททีม
 นายเฉลิมชัย ภัทรธีรา
นายกฤษฎา หนูสู
นายฉัตรชัย เพียรรักษา
 

รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขัน แกะสลัก
นาย พิรุณ เจริญ