ทั่วไป
Thursday March 15, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ และโอกาสทางอาชีพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และโอกาสทางอาชีพ (MOU)

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ.ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ
และโอกาสทางอาชีพ
โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
ตกลงร่วมกันในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะ และคุณสมบัติ ที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงานของแรงงานไทย ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานไทย
ในต่างประเทศและนานาประเทศเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรมอาหารไทย