ปฏิทินการศึกษา
Monday March 31, 2014

ปฏิทินปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษา 2557

กำหนดการ ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
 รับสมัคร รอบ 1  1 ต.ค. - 20 ธ.ค.2556         1 ต.ค. - 20 ธ.ค.2556       
 สอบสัมภาษณ์ รอบ 1  22 ธ.ค.2556  22 ธ.ค.2556
 ประกาศผล  23 ธ.ค.2556  23 ธ.ค.2556
 รับสมัคร รอบ 2  3 ม.ค. - 28 มี.ค.2557  3 ม.ค. - 28 มี.ค.2557
 สอบสัมภาษณ์ รอบ 2  30 มี.ค.2557  30 มี.ค.2557
 ประกาศผล  30 มี.ค.2557  30 มี.ค.2557

 รายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียน

 และชำระค่าธรรมเนียมเรียน

 31 มี.ค.2557  31 มี.ค. 2557
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  20 พ.ค.2557  20 พ.ค.2557
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  21 พ.ค.2557  21 พ.ค.2557
 ประชุมผู้ปกครอง   2 มิ.ย.2557   2 มิ.ย.2557
 ปฐมนิเทศนักเรียนและกิจกรรมรับน้อง  2 มิ.ย.2557   2 มิ.ย.2557
 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557  2 มิ.ย.2557  2 มิ.ย.2557
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  10 ก.ค.2557  10 ก.ค.2557
 สองกลางภาค  28 ก.ค. - 1 ส.ค.2557  28 ก.ค. - 1 ส.ค.2557
 กิจกรรมวันแม่  11 ส.ค.2557  11 ส.ค.2557
 กิจกรรมวันอ่านและเขียนโลก  8 ก.ย.2557  8 ก.ย.2557
 กิจกรรมวัน fraternity and apology day  14 ก.ย.2557  14 ก.ย.2557
 สอบปลายภาค  29 ก.ย. - 3 ต.ค.2557  29 ก.ย. - 3 ต.ค.2557
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557  3 พ.ย.2557  3 พ.ย.2557
 กิจกรรมวันนักเรียนและประชากรโลก  17 พ.ย.2557  17 พ.ย.2557
 กิจกรรมวันเอดส์โลก  1 ธ.ค.2557  1 ธ.ค.2557
 กิจกรรมวันพ่อ  4 ธ.ค.2557  4 ธ.ค.2557
 สอบกลางภาค  22 - 26 ธ.ค.2557  22 - 26 ธ.ค.2557
 กิจกรรมWANDEE GAMES  16 ม.ค.2558  16 ม.ค.2558
 สอบปลายภาค  2 - 6 มี.ค.2558  2 - 6 มี.ค.2558

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี