ปฏิทินการศึกษา
Monday March 24, 2014

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่30มีนาคม2557 ปวช.1/2557

เริ่มสัมภาษณ์เวลา 8.30 -12.00 น.

.........โปรดแต่งกายชุดนักเรียน.............

ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์โปรดเตรียมเอกสาร

1.ใบเสร็จรับเงินเอกสารการจองสิทธิ์

2.เอกสารเพิ่มเติมที่ยังให้กับวิทยาลัยไม่ครบ(ดูจาก * ที่อยู่ในช่องต่างๆ)