ปฏิทินการศึกษา
Monday March 24, 2014

รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่30มีนาคม2557 ปวส.1/2557

เริ่มสัมภาษณ์เวลา 13.00-17.00 น.

.........โปรดแต่งกายชุดนักเรียน...........

ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบเสร็จพร้อมกับใบจองสิทธิ์สัมภาษณ์

2.เอกสารเพิ่มเติมที่ทางวิทยาลัยขอไป(ดูได้ที่ * ในช่องต่างๆ)