ปฏิทินการศึกษา
Monday September 25, 2017

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

9.00-10.00น. หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (ปวช.1)

                      ภาษาจีน 1 (ปวช.2)

                      ภาษาจีน 3 (ปวช.3)

10.10-11.10น.ภาษาอังกฤษชีวิตจริง1 (ปวช.1)

                       การเขียนในชีวิตประจำวัน (ปวช.2)

                       ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาหารไทย (ปวช.3)

***พักรับประทานอาหารกลางวัน****

12.20-13.20น. ภาษาไทยพื้นฐาน (ปวช.1)

                        พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ปวช.2)

                        พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ(ปวช.3)

13.30-14.30น. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ปวช.1)

                        การสุขาภิบาลอาหาร (ปวช.2)

                         อาหารนานาชาติ (ปวช.3)

13.30-14.30น.