ปฏิทินการศึกษา
Thursday September 28, 2017

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

9.00-10.00น. ขนมไทยเบื้องต้น   (ปวช.2)

                      การจัดงานวิชาชีพ  (ปวส.2)

10.10-11.10น. อาหารโรงพยาบาล (ปวช.2)

                        ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (ปวส.2)

***พักรับประทานอาหาร)***

12.20-13.20น.อาหารไทยยอดนิยม (ปวช.2)

                       เศรษฐกิจพอเพียง     (ปวส.2)

13.30-14.30น. การถนอมอาหารเบื้องต้น (ปวส.2)