กิจกรรมเพื่อสังคม
Tuesday January 28, 2014

ศูนย์ฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

ศูนย์ฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

ศูนย์ฝึกอาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เขตบางกะปิ

ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2557

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแปรรูป

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน

3. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา สตรีและประชาชนในชุมชนผู้สนใจฝึกอาชีพในแต่ละจังหวัดมีโอกาสพัฒนาทักษะในสาขาวิชาชีพที่สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

2. โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทสามัญศึกษา ได้พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน