01MAR

WCC BUSINESS PARTNERS

กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมจัดทำหลักสูตร เป็นสถานประกอบการที่รับนักศึกษาของสถาบันทำงานและฝึกงาน

More Detail

06DEC

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือก ฝึกประสบการณ์ ที่ ภูเก็ต

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ฝึกประสบการณ์ The Coffee Club จังหวัดภูเก็ต

More Detail