นักเรียนดีเด่น
Friday December 7, 2018

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2561

อาจารย์ วันดี ณ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ปี 2561

 จำนวน 24 คน ประกอบด้วย
 1. ทุนเรียนดี (มูลค่า 3,000 บาท 4 ทุน ) 
น.ส.มนัสนันท์ กนิษฐานนท์ ปวช.2/1 
นางสาวปัณรส เอี่ยมสิทธิพันธุ์ ปวช.3 
นายธีระพัทธ์ มัดธนู ปวส.2 
น.ส.อนุธิดา นิลเกตุ ปวส.2 
2. ทุนนักกิจกรรม (มูลค่า 3,000 บาท 4 ทุน) 
นายคุณากร ผลวัฒนะ ปวส.1 
นายพัชรพล ทองสมบูรณ์ ปวส.2
 นายนิติพงษ์ มะณีพงษ์ ปวส.2 
นายฉัฐพล เตชตา ปวส.2 
3. ทุนสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย 
(มูลค่า 3,000 บาท 4 ทุน) 
น.ส.พัทธมน บุญบุษกร ปวช.2/1
 น.ส.ลดา น้อยสำลี ปวช.2/2
 นายธนพล ขุนศรีรักษา ปวส.1
 น.ส.ประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค่า ปวส.2
 4. ทุนอาจารย์วันดี (มูลค่า 3,000 บาท 4 ทุน)
 นายสุพศิน สุระวัฒนาพงค์ ปวช.1
 นายไรอัน ปัญญา แม็คเชน ปวช.1
 น.ส.กัญญารัตน์ มิตรสันเทียะ ปวส.2 
นายกฤษฏิ์ ชัยศิลา ปวส.2
 5. ทุนคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สนับสนุนโดย hot-thai-kitchen.com
(มูลค่า 3,000 บาท 4 ทุน)
น.ส.ตวงรัตน์ เรืองนุชถี ปวช.2/2 
น.ส.ปิยะมาศ สงแสง ปวส.1 
น.ส.วิภาวณี วงษ์จันทร์ ปวส.2 
น.ส.ภาวิณี ดุจพันธ์ ปวส.2 6.
 ทุน International Culinary
 (มูลค่า 50,000 บาท 4 ทุน) 
นายญาณวุฒิ แก้วยอดหล้า ปวช.1 
นายนพวิชญ์ แก้วเกตุ ปวช.1 
น.ส.ธนาภรณ์ กอสุนทรปวช.2/1 
น.ส.ศุภลักษณ์ จังก๋า ปริญญาตรีต่อเนื่อง