นักเรียนดีเด่น
Wednesday June 15, 2016

ผู้ชนะเลิศการประกวดอาหาร Modern Thai Cuisine เข้ารับรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรุณ เจริญ,นายพงศธร บุญเลิศ,นายธนาธิป คำเพิ่ม,นางสาวณัฐการต์ แจ่มจันทร์ และนายธนาวรรณ คำเพิ่ม เข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ ผู้ชนะเลิศการประกวด อาหารไทยโมเดิร์น
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต