นักเรียนดีเด่น
Thursday May 12, 2016

ชนะเลิศการประกวดอาหารไทย "Modern Thai Cuisine"

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ปิยคำเพิ่ม /นายธนาวันต์ ปิยคำ/นางสาวณัฐกานต์ แจ่มจันทร์ และ.นายพงศธร บุญเลิศ
ชนะเลิศการประกวดอาหารไทย "Modern Thai Cuisine" โครงการสวนดุสิต "ครัวของแผ่นดิน" และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559นี้