นักเรียนดีเด่น
Friday January 12, 2018

มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2561

อาจารย์ วันดี ณ.สงขลา เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน-นักศึกษา

ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี จิตอาสา สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน

โดยมีผู้บริหารและคณะอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี มีนักเรียน-นักศึกษา

ตั้งแต่ระดับชั้นปวช.1-ปวส.2 เข้าร่วมรับ มอบทุนการศึกษาจำนวน 29 ท่าน

โดยทุนการศึกษาดังกล่าว ได้มอบให้แก่นักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

เป็นประจำทุกปี โครงการนี้เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจ

ให้นักเรียน-นักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวมีความสุขในทุกๆ วัน

อาจารย์ วันดี ณ.สงขลา เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา

ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี จิตอาสา

สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน โดยมีผู้บริหารและคณะอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี มีนักเรียน-นักศึกษา

ตั้งแต่ระดับชั้นปวช.1-ปวส.2 เข้าร่วมรับ มอบทุนการศึกษาจำนวน 29 ท่าน โดยทุนการศึกษาดังกล่าว

ได้มอบให้แก่นักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นประจำทุกปี

โครงการนี้เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจ

ให้นักเรียน-นักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวมีความสุขในทุกๆ วัน