หลักสูตร ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

ปริญญาตรีต่อเนื่อง

โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

ปริญญาตรีต่อเนื่อง Australia

Hospitality Management

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารแะโภชนาการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 • เรียนต่อเนื่อง 2 ปี (1 วัน/สัปดาห์ พร้อมกับทำงานประจำระหว่างเรียน)
 • ผู้เรียนต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เน้นการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาหารระดับสากล

ทำงานระหว่างเรียนพร้อมเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • พระราชทานปริญญา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • หลักสูตรมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันฝึกสอนและการบริหารจัดการงานโรงแรมระดับโลก
 • เน้นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
 • ห้องปฏิบัติการอาหารและอุปกรณ์การเรียนที่ครบวงจร ทันสมัย ได้มาตรฐานเดียวกับครัวระดับโลก
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนสั่งสมประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะนอกห้องเรียน
 • มีโอกาสทำงานในร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและอีก 50 ประเทศทั่วโลกภายใต้สัญญาความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และจีน ฯลฯ
 • เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานสาขาผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารรายแรกในกรุงเทพฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
 • เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ปริญญาตรีต่อเนื่อง (โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี)

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชา: คหกรรม
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
สาขางาน: อาหารและโภชนาการ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: 72 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวิต
33-4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
33-4000-1403 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
33-4402-2004 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
33-4402-2103 หลักการประกอบอาหารอาเซียน 3 (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
33-4402-2002 ความปลอดภัยและสุขาภิบาล (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
33-4402-2114 การบริหารงานบาร์และเครื่องดื่ม (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวิต
33-4000-1213 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า 3 หน่วยกิต
33-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
33-4402-2005 เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
33-4402-2132 การตลาดธุรกิจบริการ (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
33-4402-2001 การจัดการธุรกิจ (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
33-4402-2010 การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 3 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวิต
33-4000-1406 การวิจัยและพัฒนาอาหาร 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
33-4402-2006 การควบคุมคุณภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 3 หน่วยกิต
33-4402 -2003 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
33-4402-2008 การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
33-4106-8501 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 1 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
33-4402-2133 เครื่องดื่มและบริการลูกค้า (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 4 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
33-4402- 2007 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3 หน่วยกิต
33-4402-2009 การนำเสนออาหาร 3 หน่วยกิต
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
33-4106-8502 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 2 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
33-4402-2121 การควบคุมต้นทุนอาหารและบริการ (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
33-4402-2128 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี
33-4402-2145 การจัดการธุรกิจกาแฟ ชา และโกโก้ (สถานประกอบการ) 3 หน่วยกิต