กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี