วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครูเขียนกระดาน ประจำปี ๒๕๖๐

ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย

ตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังปฏิบัติกันอยู่ เพราะถือกันว่าทุกคนเป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้น