(22 กุมภาพันธ์ 2566) ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และคณะ ได้เดินทางไปพบปะ ผศ.ดร. มณฑกานติ ชุนชูวงศ์ คณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะผู้บริหาร เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ และพูดคุยถึงความคืบหน้าร่วมมือระหว่างสองสถาบัน