อยากมีอาชีพด้านอาหาร
ทำไมต้องสถาบันครัววันดี?

ก่อตั้งโดยอาจารย์วันดี ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และบุคลากรที่มีความชำนวญ และประสบการณ์โดยตรง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น

การจัดการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงมีกระบวนการเรียนรู้ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อ รองรับการทำงานและศึกษาต่อ

รับรองมาตรฐานการสอนด้าน อาหารอย่างมีคุณภาพ โดยสมาคมเชฟโลก และ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่และห้องปฏิบัติการทันสมัย ได้มาตรฐานรับรองโดย ประเทศออสเตรเลีย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงแรงงาน

element1

อยากมีอาชีพด้านอาหาร
ทำไมต้องสถาบันครัววันดี?

ก่อตั้งโดยอาจารย์วันดี ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และบุคลากรที่มีความชำนวญ และประสบการณ์โดยตรง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น

การจัดการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงมีกระบวนการเรียนรู้ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อ รองรับการทำงานและศึกษาต่อ

รับรองมาตรฐานการสอนด้าน อาหารอย่างมีคุณภาพ โดยสมาคมเชฟโลก และ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่และห้องปฏิบัติการทันสมัย ได้มาตรฐานรับรองโดย ประเทศออสเตรเลีย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงแรงงาน

หลักสูตรที่เราเปิดสอน

ระดับวุฒิการศึกษา

 • ปวช
 • ปวส
 • ปริญญาตรีต่อเนื่อง

ระดับประกาศนียบัตร

 • อาหารไทย
 • อาหารนานาชาติ
 • งานฝีมือ
 • การบริการ
 • การบริหารธุรกิจอาหาร
 • Professional Barista
  ขนมปัง ขนมอบ และ เบเกอรี่

Esculent Culinary

 • Certificate 3 Western Commercial Cookery
 • Bakery for commercial business
 • Butchery fundamental and professional

หลักสูตรที่เราเปิดสอน

ระดับวุฒิการศึกษา

 • ปวช
 • ปวส
 • ปริญญาตรีต่อเนื่อง

ระดับประกาศนียบัตร

 • อาหารไทย
 • อาหารนานาชาติ
 • งานฝีมือ
 • การบริการ
 • การบริหารธุรกิจอาหาร
 • Professional Barista
  ขนมปัง ขนมอบ และ เบเกอรี่

Esculent Culinary

 • Certificate 3 Western Commercial Cookery
 • Bakery for commercial business
 • Butchery fundamental and professional

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

ปวช | 3ปี | อาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียน 3 ปี 6 ภาคเรียน

เริ่มเรียนทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันตั้งแต่ปีแรก  ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน  โดยเรียนปฏิบัติตั้งแต่หลักการประกอบอาหาร แล่ไก่ ปลา เนื้อสัตว์ การประกอบอาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารนานาชาติ ขนมไทย เบเกอรี่ ขนมอบ เครื่องดื่ม ไอศกรีม แกะสลัก การถนอมอาหาร อาหารมังสวิรัติ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โภชนาการ และกลุ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรม MICE ในธุรกิจโรงแรมเทคนิคการสัมมนาและการนำเสนอผลงาน

จุดเด่น หลักสูตร ปวช ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี คือ

1. เริ่มเรียนทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันตั้งแต่ปีแรก
2. มีโอกาสไปฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เรียนปฏิบัติ ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน
4. หลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล 
5. ได้รับการรับรองหลักสูตรและเนื้อหาจาก WACS – World
Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

ปวช | 3ปี | อาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียน 3 ปี 6 ภาคเรียน

เริ่มเรียนทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันตั้งแต่ปีแรก  ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน  โดยเรียนปฏิบัติตั้งแต่หลักการประกอบอาหาร แล่ไก่ ปลา เนื้อสัตว์ การประกอบอาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารนานาชาติ ขนมไทย เบเกอรี่ ขนมอบ เครื่องดื่ม ไอศกรีม แกะสลัก การถนอมอาหาร อาหารมังสวิรัติ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โภชนาการ และกลุ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรม MICE ในธุรกิจโรงแรมเทคนิคการสัมมนาและการนำเสนอผลงาน

จุดเด่น หลักสูตร ปวช ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี คือ

1. เริ่มเรียนทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันตั้งแต่ปีแรก
2. มีโอกาสไปฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เรียนปฏิบัติ ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน
4. หลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล 
5. ได้รับการรับรองหลักสูตรและเนื้อหาจาก WACS – World
Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

ปวส ภาคปกติ | 2 ปี | อาหารและโภชนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เรียน 2 ปี 4 ภาคเรียน

 • เรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ปิดเทอมสาขาอาหารและโภชนาการ
  ธุรกิจอาหารและการโรงแรม สามารถเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 1 ปี
 • จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 3 ปี เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 3 ใบ (ปวส., higher national diploma และปริญญาตรี) ได้รับความรู้ทางด้านการประกอบอาหารไทย เทคนิคการสัมมนา ธุรกิจ อาหารและการโรงแรม การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารจัดการทรัพยากรความเป็นผู้นำและการจัดการสำหรับอุตสา- หกรรมบริการ การตลาดแบบดิจิตอล
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหาจาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

ปวส ภาคปกติ | 2 ปี | อาหารและโภชนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เรียน 2 ปี 4 ภาคเรียน

 • เรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ปิดเทอมสาขาอาหารและโภชนาการ
  ธุรกิจอาหารและการโรงแรม สามารถเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 1 ปี
 • จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 3 ปี เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 3 ใบ (ปวส., higher national diploma และปริญญาตรี) ได้รับความรู้ทางด้านการประกอบอาหารไทย เทคนิคการสัมมนา ธุรกิจ อาหารและการโรงแรม การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารจัดการทรัพยากรความเป็นผู้นำและการจัดการสำหรับอุตสา- หกรรมบริการ การตลาดแบบดิจิตอล
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหาจาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

ปวส ภาค Cooperative | 2 ปี | สาขาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Cooperative
เรียน 2 ปี4 ภาคเรียน

 • เรียน 2 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์และอังคาร) ไม่มีปิดเทอม
  สาขาอาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหารและการโรงแรม
 • เหมาะสำหรับคนทำงาน สามารถเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 1 ปี จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 3 ปี
 • เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 3 ใบ ปวส., higher national diploma และปริญญาตรี ได้รับความรู้ทางด้านการประกอบอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารกับวัฒนธรรม ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ธุรกิจอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ธุรกิจอาหาร และการโรงแรม
 • โดยหลักสูตร เน้นมาตรฐานระดับ สากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

ปวส ภาค Cooperative | 2 ปี | สาขาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Cooperative เรียน 2 ปี4 ภาคเรียน

 • เรียน 2 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์และอังคาร) ไม่มีปิดเทอม
  สาขาอาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหารและการโรงแรม
 • เหมาะสำหรับคนทำงาน สามารถเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 1 ปี จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 3 ปี
 • เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 3 ใบ ปวส., higher national diploma และปริญญาตรี ได้รับความรู้ทางด้านการประกอบอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารกับวัฒนธรรม ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ธุรกิจอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ธุรกิจอาหาร และการโรงแรม
 • โดยหลักสูตร เน้นมาตรฐานระดับ สากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

สาขาการโรงแรม ภาคทวิภาคี | 2 ปี | สาขางานครัวโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
เรียน 2 ปี แบ่งเป็น 8 block courses ต่อปี

 • เรียนวันอังคารและวันอาทิตย์ไม่มีปิดเทอม
  สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และครัวโรงแรม
 • เหมาะสำหรับคนทำงาน สามารถทำงานหารายได้ระหว่างเรียน
  สามารถเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 1 ปี
 • จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 3 ปี เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 3 ใบ
  ปวส. , higher national diploma และปริญญาตรี ได้รับความรู้ทาง
  ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
  ศิลปะการต้อนรับและการบริการ การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร
  และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’Societies
  สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

สาขาการโรงแรม ภาคทวิภาคี | 2 ปี | สาขางานครัวโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
เรียน 2 ปี แบ่งเป็น 8 block courses ต่อปี

 • เรียนวันอังคารและวันอาทิตย์ไม่มีปิดเทอม
  สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และครัวโรงแรม
 • เหมาะสำหรับคนทำงาน สามารถทำงานหารายได้ระหว่างเรียน
  สามารถเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 1 ปี
 • จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 3 ปี เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 3 ใบ
  ปวส. , higher national diploma และปริญญาตรี ได้รับความรู้ทาง
  ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
  ศิลปะการต้อนรับและการบริการ การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร
  และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’Societies
  สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

สาขาการโรงแรม ภาคทวิภาคี | 2 ปี | สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
เรียน 2 ปี 4 ภาคเรียน

 • เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันอาทิตย์) ไม่มีปิดเทอม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและ การโรงแรม
 • เหมาะสำหรับคนทำงาน สามารถทำงานหารายได้ระหว่างเรียน สามารถ เรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 2 ปี จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 4 ปี
 • เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ ปวส., higher national diploma และปริญญาตรี ได้รับความรู้ทางด้านการโรงแรมและ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ งานการจัดเลี้ยง งานบาร์และเครื่องดื่ม
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

สาขาการโรงแรม ภาคทวิภาคี | 2 ปี | สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
เรียน 2 ปี 4 ภาคเรียน

 • เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันอาทิตย์) ไม่มีปิดเทอม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและ การโรงแรม
 • เหมาะสำหรับคนทำงาน สามารถทำงานหารายได้ระหว่างเรียน สามารถ เรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 2 ปี จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 4 ปี
 • เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ ปวส., higher national diploma และปริญญาตรี ได้รับความรู้ทางด้านการโรงแรมและ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ งานการจัดเลี้ยง งานบาร์และเครื่องดื่ม
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

Certificate 3 Western Cookery | 1 ปี | สาขาอาหารตะวันตกเพื่อธุรกิจ

Certificate 3 Western Cookery

 • ประกาศนียบัตร ระดับ 3 สาขาอาหารตะวันตกเพื่อธุรกิจ เรียน 12 เดือน 2 วัน/สัปดาห์ เปิดรับ 2 รุ่น/ปี ทุกเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม ผู้สมัครไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ
 • เหมาะสำหรับคนที่สนใจศึกษาต่อและทำงานเกี่ยวกับอาหารตะวันตกใน โรงแรมและร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ
 • เรียนจบสามารถศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเรียนที่ ออสเตรเลียครบ 2 ปี สามารถขอ work visa เพื่อทำงานอย่างถูก กฏหมายที่ อีก 2 ปี ได้รับความรู้ทางด้านการประกอบอาหารตะวันตก ธุรกิจอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

หลักสูตร

เลือกหลักสูตร

Certificate 3 Western Cookery | 1 ปี | สาขาอาหารตะวันตกเพื่อธุรกิจ

Certificate 3 Western Cookery

 • ประกาศนียบัตร ระดับ 3 สาขาอาหารตะวันตกเพื่อธุรกิจ เรียน 12 เดือน 2 วัน/สัปดาห์ เปิดรับ 2 รุ่น/ปี ทุกเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม ผู้สมัครไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ
 • เหมาะสำหรับคนที่สนใจศึกษาต่อและทำงานเกี่ยวกับอาหารตะวันตกใน โรงแรมและร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ
 • เรียนจบสามารถศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเรียนที่ ออสเตรเลียครบ 2 ปี สามารถขอ work visa เพื่อทำงานอย่างถูก กฏหมายที่ อีก 2 ปี ได้รับความรู้ทางด้านการประกอบอาหารตะวันตก ธุรกิจอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
 • โดยหลักสูตรเน้นมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และเนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน

เรียนแล้วเส้นทางอาชีพเป็นอย่างไร ?

โอกาสในการฝึกงานเป็นอย่างไร ?

 • โรงแรมชั้นนำ ระดับ 5 ดาวขึ้นไป
 • ร้านอาหาร
 • โรงพยาบาล
 • สถานประกอบการทั้งในประเทศ กว่า 100 แห่ง
 • โรงแรมและร้านอาหาร ในต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส
  สหรัฐอเมริกา ดูไบ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

Career Path หลังเรียนจบ?

 • ผู้ประกอบอาหาร
 • นักออกแบบอาหาร Menu creator
 • นักจัดตกแต่งอาหาร Food stylist
 • โภชนาการ Nutrition
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Research and development
 • Influencer Social
 • อาจารย์สอนอาหาร

โอกาสได้ทำงานต่างประเทศ ?

 • หลังเรียนจบ สามารถศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย
  เมื่อเรียนที่ออสเตรเลียครบ 2 ปี สามารถขอ work visa เพื่อทำงาน
  อย่างถูกกฏหมายที่ อีก 2 ปี

โอกาสในการฝึกงานเป็นอย่างไร ?

 • โรงแรมชั้นนำ ระดับ 5 ดาวขึ้นไป
 • ร้านอาหาร
 • โรงพยาบาล
 • สถานประกอบการทั้งในประเทศ กว่า 100 แห่ง
 • โรงแรมและร้านอาหาร ในต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส
  สหรัฐอเมริกา ดูไบ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

Career Path หลังเรียนจบ?

 • ผู้ประกอบอาหาร
 • นักออกแบบอาหาร Menu creator
 • นักจัดตกแต่งอาหาร Food stylist
 • โภชนาการ Nutrition
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Research and development
 • Influencer Social
 • อาจารย์สอนอาหาร

โอกาสได้ทำงานต่างประเทศ ?

 • หลังเรียนจบ สามารถศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย
  เมื่อเรียนที่ออสเตรเลียครบ 2 ปี สามารถขอ work visa เพื่อทำงาน
  อย่างถูกกฏหมายที่ อีก 2 ปี

รูปศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

REVIEW จากลูกศิษย์

รีวิวนักเรียนที่ไปฝึกงานต่างประเทศ

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ส่วนลดพิเศษ

  แนะนำอาจารย์

  แนะนำอาจารย์

  คำถามที่พบบ่อย

  วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับ  มัธยมศึกษาปี 3 สามารถใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนและใบเกรดเฉลี่ย 4-5  เทอม ก่อนได้เลยค่ะ เอกสารการสมัครอื่นๆ จะแบ่งเป็นของผู้เรียนและของบิดามารดา
  เอกสารของผู้เรียน :1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาหลักฐานในการแสดงผลการเรียน (ใบรบ.ฉบับจริง) 4.ใบรับรองแพทย์ (ขอให้ตรวจไวรัสตับอักเสบบีด้วย)

  เอกสารของบิดาและมารดา: 1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา  2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา

  เริ่มเรียนทฤษฎีและ ปฏิบัติควบคู่กัน ตั้งแต่ปีแรก มีโอกาสไปฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศเรียนปฏิบัติ ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนหลักสูตร เน้นมาตรฐานระดับ สากลได้รับการรับรองหลักสูตร และ เนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟโลก

  เริ่มเรียนทฤษฏีและ ปฏิบัติควบคู่กัน ตั้งแต่ปีแรก ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน  โดยเรียนปฏิบัติตั้งแต่หลักการประกอบอาหาร แล่ไก่ ปลา เนื้อสัตว์ การประกอบอาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารนานาชาติ ขนมไทย เบเกอรี่ ขนมอบ เครื่องดื่ม ไอศกรีม แกะสลัก การถนอมอาหาร อาหารมังสวิรัติ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โภชนาการ และกลุ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรม MICE ในธุรกิจโรงแรม เทคนิคการสัมมนาและการนำเสนอผลงาน เรียนจบภายใน 3 ปี

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  270,000 ตลอดหลักสูตร (ราคานี้รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน ตำราเรียน ชุดมีด)

  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้
  2. ผ่อนชำระกับทางสถาบันได้

  สำหรับหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สามารถยื่นกู้ กยศ ได้ค่ะ รายละเอียดมีดังนี้

  ระดับชั้น ปวช. ได้รับค่าเล่าเรียน 10,500 บาท/เทอม   ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน ตลอดจนจบหลักสูตร

  ระดับชั้น ปวส. ได้รับค่าเล่าเรียน 12,500 บาท/เทอม  ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน ตลอดจนจบหลักสูตร

  สัญญากู้ยืมเงิน

  สำเนาบัตรประชาชน(ผู้กู้)

  สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้กู้)

  สำเนาบัตรประชน(ผู้ค้ำ)

  สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ค้ำ)

  สำเนาบัตรประชน(ผู้แทนโดยชอบธรรม)

  สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้แทนโดยชอบธรรม)

  วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. ทุกสาขา หรือ กศน หรือเทียบเท่า หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนและใบเกรดเฉลี่ย 4-5  เทอม ก่อนได้เลยค่ะ เอกสารการสมัครอื่นๆ จะแบ่งเป็นของผู้เรียนและของบิดามารดา
  เอกสารของผู้เรียน :1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาหลักฐานในการแสดงผลการเรียน (ใบรบ.ฉบับจริง) 4.ใบรับรองแพทย์ (ขอให้ตรวจไวรัสตับอักเสบบีด้วย)

  เอกสารของบิดาและมารดา: 1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา  2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา

  ระดับ ปวช. เปิดสอนในสาขาอาหารและโภชนาการ

  ระดับ ปวส. เปิดสอนอาหารและโภชนาการ ภาคปกติ และภาค Cooperative และ สาขาการโรงแรมภาควันอาทิตย์

  สาขาอาหารและโภชนาการ  และ สาขาการโรงแรม เรียน 2 ปีค่ะ สามารถเรียนควบคู่กับ หลักสูตร Hospitality Management ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จบภายในระยะเวลา 2+1 ปี ได้วุฒิการศึกษา 3 ใบ ปวส. , Higher National Diploma และ ปริญญาตรี ได้รับความรู้ทางด้านการบริหาร การปฏิบัติงานอาหาร และ การบริการ โดยเป็นหลักสูตร เน้นมาตรฐานระดับ สากล ได้รับการรับรองหลักสูตร และ เนื้อหา จาก WACS – World Association of Chefs’ Societies  สมาคมเชฟ โลก  โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1

  1. ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ มีปิดเทอม เรียน 2 ปี + ปริญญาตรี 1 ปี
  2. ปวส. สาขา Cooperative อาหารและโภชนาการ เรียนวันจันทร์และอังคาร ไม่มีปิดเทอม เรียนและทำงาน 2 ปี + ปริญญาตรี 1 ปี
  3. ปวส.ทวิภาคี สาขาการโรงแรม สาขางานครัวโรงแรม และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เรียนวันอาทิตย์ 1 วัน ต่อสัปดาห์  เรียน 2 ปี + ปริญญาตรี 1 ปี
  1. สาขาอาหารและโภชนาการ ภาคปกติ จันทร์ศุกร์

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  260,000 บาท  (ราคานี้รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน ตำราเรียน ชุดมีด)

  1. สาขาอาหารและโภชนาการ ภาค Cooperative จันทร์อังคาร

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  220,000  บาท (ราคานี้รวมค่าวัตถุดิบตลอดช่วงการเรียน ตำราเรียน ชุดมีด)

  1. สาขาการโรงแรม ทวิภาคี ภาควันอาทิตย์

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  156,000 บาท (รวมค่าตำราเรียนแล้ว)

  ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นหลักสูตรทั้งปวช. และ ปวส. เน้นมาตรฐานระดับ สากล ได้รับการรับรองหลักสูตรและเนื้อหาจาก WACS – World Association of Chefs’ Societies สมาคมเชฟ โลก  มีโอกาสไปฝึกงานในร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำ ทั้งในประเทศและอีก 50 ประเทศทั่วโลก

  BTEC คือ Business and Technology Education Council เป็นหลักสูตรที่เน้นสายอาชีพเป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ที่เน้นการเรียนรู้จากความเข้าใจ วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้  ระดับ Higher National Diploma เทียบเท่ากับ Bachelor Degree ปริญญาตรี ปี 1-2 ของประเทศอังกฤษ หรือ ปริญญาตรี ปี 2-3 ของประเทศไทย สามารถใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ เพิ่มประสบการณ์ในสายอาชีพและได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ ได้แก่ Higher National Diploma (อนุปริญญา) สาขา Hospitality Management จากประเทศอังกฤษ ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ ปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะศิลปศาสตร์ เนื้อหาการเรียนสอนตั้งแต่วิชา อุตสาหกรรมการบริการแบบร่วมสมัย การจัดการประการณ์ของลูกค้า ความเป็นผู้นำและการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมบริการ  การบริหารจัดการการบัญชี การบริหาการจัดการด้านงานอาหารและเครื่องดื่ม อาหารและวัฒนธรรม  พฤติกรรมผู้บริโภค  การจัดการการปฏิบัติงานส่วนหน้า  การตลาดแบบดิจิตัล  กลยุทธ์การบริหาร การเปิดตัวกิจการใหม่  การจัดการและดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก เบเกอรีและขนมอบสร้างสรรค์ โดยจะได้ความรู้ครอบคลุมในอุตสาหกรรมการบริการทั้งหมด

  แนะนำ หลักสูตร ปวส. Cooperative เรียน 2 วันต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์และอังคาร ไม่มีปิดเทอมค่ะ   หรือ เลือกเรียนเป็นหลักสูตร ปวส. สาขาการโรงแรม ทวิภาคี ภาควันอาทิตย์ ก็ได้ค่ะ