ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

โรงเรียนครัววันดี…ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993) โดยอาจารย์วันดี ณ สงขลา เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนวิชาคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวิชาชีพด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้จริง และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทยให้คงอยู่อย่างถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ ให้จัดฝึกอบรมการทาอาหารไทย อย่างถูกต้องในโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการเปิด “สถานทดสอบฝีมือครัววันดี” เพื่อเป็นใบเบิกทางสาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้รับรองการทางานทั้งในและต่างประเทศ

ได้เปิดเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food stylist ฯลฯ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการศึกษาประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและออกฝึกประสบการจริงในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม สายการบิน ศูนย์แสดงสินค้า บริษัท Organized สถานบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ การเรียนการสอนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนและ การจัดหาสถานที่สำหรับฝึกประสบการณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีได้เตรียมไว้ให้เพื่อการเรียนรู้พร้อมกับการที่ประเทศไทยจะได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แล้วอาหารไทยจะได้มุ่งสู่ครัวโลกอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์

สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

พันธกิจ

 1. บุคลากรสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นนานาชาติ
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียนให้มีศักยภาพในความเป็นมืออาชีพ
 3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สามารถสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในคุณภาพจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถและความเป็นมืออาชีพสู่ครัวอาเซียนและครัวโลก
 5. สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการครัวที่ทันสมัยบนพื้นฐานของงานวิจัย เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โครงสร้างผู้บริหาร

ประวัติอาจารย์วันดี ณ สงขลา

อาจารย์วันดี ณ สงขลา จบการศึกษาอาชีวศึกษาจากโรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ ด้านอาหารและโภชนาการระดับอนุปริญญาจากวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่รุ่นที่ 26 (Modern Marketing Management) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการทำงาน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2499 เข้ารับราชการในตำแหน่งครูตรีที่โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา และย้ายมาประจำที่ วิทยาเขตโชติเวช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2528 ในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 9 โดยในระหว่างนั้นในปี พ.ศ.2525 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยขั้นที่ 1 ชื่อ ประถมาภรณ์

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรพิเศษที่โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบวิทยาลัยในวังหญิง ในพระบรมมหาราชวังโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2536 ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนครัววันดี” ขึ้นเป็นของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน วิชาชีพด้านอาหาร และคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลาย เปิดรับสอนบุคคลทั่วไปที่ไม่มีโอกาส เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพของภาครัฐ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอายุของผู้เรียน เพื่อให้ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้จริง

ในการจัดทำหลักสูตรทั้งระยะสั้น และระยะยาวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและของผู้เรียน อันได้แก่ หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง, อาหารไทย, ขนมไทย, แกะสลักผักผลไม้, การจัดดอกไม้, การร้อยมาลัย หรือแม้กระทั่งการคิดต้นทุนในร้านอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้อย่างครบถ้วน เมื่อจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อใช้ในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

ในปี 2545 โรงเรียนครัววันดี ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานอนุมัติให้เป็น “สถานทดสอบฝีมือครัววันดี” เพื่อจัดการทดสอบฝีมือแรงงานในตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ตลอดเวลาที่ผ่านได้ผลิตบุคลากรด้านอาหารไทยเป็นจำนวนมาก ให้ได้ทำงานด้านอาหารไทยในองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเปิดร้านอาหารไทย ในต่างประเทศด้วยนอกจากผู้เรียนจะมีรายได้สำหรับตนเองและครอบครัวแล้ว ยังนำรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐคือสถาบันอาหาร (National Food Institute) ให้จัดฝึกอบรมการทำอาหารไทยอย่างถูกต้องในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่ประเทศไต้หวัน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปรุงอาหารไทยเพื่อประกอบธุรกิจ สำหรับผู้สนใจประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทย

ปี 2556 อาจารย์วันดี ณ สงขลา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวไกลสู่ครัวโลก โดยได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 สาขางาน ได้แก่ อาหารและโภชนาการ และ ธุรกิจอาหาร และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการประกอบอาหาร

ภาคเอกชน

รับตำแหน่งที่ปรึกษาของโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย เช่น โรงแรมเฉวงรีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าจัดทำรายการอาหารพร้อมสอนการทำอาหารไทยที่ถูกต้อง รวมไปถึงโรงแรมในต่างประเทศได้แก่ Kings Hotel, Melaka, ประเทศมาเลย์เซีย ความสนใจและต้องการศึกษาด้านอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยไม่มีแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้น ปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่สนใจและชอบในอาหารไทยจึงจัดสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ

อาจารย์วันดี ณ สงขลา

ผลงานอันทรงเกียรติที่ผ่านมา

 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้รวบรวมและเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของอาหารไทย เล่มที่ 13 ในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องวัฒนธรรมการกิน อาหารของคนไทยภาคต่างๆ ในประเทศไทย ในสารานุกรมฉบับเยาวชน โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผู้อนุรักษ์และส่งเสริมขนมไทยดีเด่น
 • ได้รับคัดเลือกจากสภาสตรีแห่งชาติให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและได้รับพระราชทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ
 • ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ กรมพาณิชย์สัมพันธ์
  • ศูนย์พาณิชยกรรม กรุงนิวยอร์ค ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านอาหารที่ Dallas, Houston, Atlanta, New York, Denver ในงานเผยแพร่อัญมณีไทย
  • เข้าร่วมงาน Food Fair ที่ Hong Kong
  • เข้าร่วมงาน Thai Mango Fair ที่ Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
  • เผยแพร่ข้าวหอมมะลิ ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ
 • ได้รับเชิญจากสถานทูตประเทศต่างๆ
  • สถานทูตฮังการีและภริยา เพื่ออธิบายเรื่องพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 ครั้งพระองค์เสด็จประพาสยุโรป
  • สถานทูตบังคลาเทศให้ไปเผยแพร่อาหารไทยเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีครบ 50 ปี ระหว่างไทยกับบังคลาเทศ

ผลงานด้านงานเขียน

 • ตำราอาหารไทยในวรรณคดี จากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลต่างๆ
  • อาหารไทยในวรรณคดี จากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
  • อาหารทรงโปรดจากบันทึกความหิวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประพาสยุโรปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พ.ศ.2440 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
  • อาหารไทยในวรรณคดี จากกาพย์เห่ชมเครื่องว่าง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
 • อาหารไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  • ตำราอาหารเพื่อประกอบอาชีพแบบง่าย ใช้ได้ผลจริง
  • ตำราอาหารเพื่ออาชีพ เล่ม 1 และ 2
  • สำรับกับข้าวไทย ( ภาษาไทย – อังกฤษ)
  • อาหารจานประหยัด
  • เมนูไทย เล่ม 1 และ 2
  • สูตรเด็ดโรงเรียนครัววันดี เล่ม 1 และ 2
  • อาหารเช้า
  • อาหารว่าง
  • อาหารจานเดียว
  • อาหารประเภทยำ
  • ขนมไทย
 • เคล็ดลับคู่เรือน เล่ม 1 – 2 -3
 • สำรับไทยสู่ครัวโลก Thai favorites to world kitchen (3 ภาษา : ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น)
 • ชุดหนังสือ Wandee’s book
  • อาหาร(วัน)ว่าง
  • ขนมไทยในหาบ
  • ขนมไทยเมื่อวันวาน
  • แกะผัก สลักผลไม้