หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สายงานอาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการอาหาร อาทิ เชฟ เจ้าของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบอาหารส่งออกด้านอาหาร ผู้เขียนตำราอาหาร ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี วิทยากรรับทำอาหารและขนมในโอกาสพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภา พหลายรูปแบบแนวการปรุงอาหาร เช่น อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารเอเชีย ขนมไทย เบเกอรี่ แกะสลักผักและผลไม้ การควบคุมต้นทุนอาหาร ตลอดจนการวางแผน และออกแบบรายการอาหารในครัว เป็นต้น

การจัดการศึกษาประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม สายการบินศูนย์แสดงสินค้า บริษัทจัดกิจกรรม (Event Organizer) สถาบันการศึกษา เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอน
  1. หลักสูตรปกติ การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน
  2. หลักสูตร Mini English Program การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน สำหรับวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขางาน อาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

จุดประสงค์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
  1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาวิชาชีพอาหาร และโภชนาการให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอาหารและโภชนาการ
  4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและบริการทางอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
  6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพอาหารและโภชนาการ
  7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชา: คหกรรม
สาขาวิชา: อาหารและโภชนาการ
สาขางาน: อาหารและโภชนาการ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: 103 หน่วยกิต

หลักสูตร หน่วยกิต วิชาบังคับ
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 หน่วยกิต
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 หน่วยกิต 2000-1101
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 หน่วยกิต
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 1 หน่วยกิต
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจำวัน 1 หน่วยกิต
2000-1223 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร 1 หน่วยกิต
2000-1224 ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาหารไทย 1 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2 หน่วยกิต
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 หน่วยกิต
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2 หน่วยกิต 2000-1401
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 หน่วยกิต
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 หน่วยกิต
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 หน่วยกิต
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
2000-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 หน่วยกิต
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 หน่วยกิต
2400-1001 ผ้าและการแต่งกาย 3 หน่วยกิต
2400-1002 อาหารครอบครัว 3 หน่วยกิต
2400-1003 ศิลปะประดิษฐ์ 3 หน่วยกิต
2400-1004 ศิลปะและการออกแบบ 2 หน่วยกิต
2404-1001 โภชนาการ 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต
2404-2001 การประกอบอาหาร 3 หน่วยกิต
2404-2002 อาหารไทยเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2404-2007 เบเกอรี่เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2404-2005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2 หน่วยกิต
2404-2009 การสุขาภิบาลอาหาร 2 หน่วยกิต
2404-2006 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 3 หน่วยกิต
2404-2004 การถนอมอาหารเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2404-2003 ขนมไทยเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2404-2008 อาหารนานาชาติ 2 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
2404-2102 อาหารว่าง 2 หน่วยกิต
2404-2101 อาหารไทยยอดนิยม 2 หน่วยกิต
2404-2124 อาหารโรงพยาบาล 2 หน่วยกิต
2404-2107 เบเกอรี่เพื่อการค้า 2 หน่วยกิต 2404-2007
2404-2113 อาหารอาเซียน 2 หน่วยกิต
2404-2103 อาหารท้องถิ่น 2 หน่วยกิต
2404-2106 ขนมไทยเพื่อการค้า 2 หน่วยกิต
2404-2134 การนำเสนองานอาหาร 3 หน่วยกิต
2404-2104 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 2 หน่วยกิต
2404-2108 เค้กและการตกแต่งหน้าเค้ก 2 หน่วยกิต 2404-2007
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
2404-8502 โครงการ 1 2 หน่วยกิต
2404-8503 โครงการ 2 2 หน่วยกิต 2404-8502
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
2404-2131 ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 2 หน่วยกิต
2404-2128 การบรรจุภัณฑ์อาหาร 2 หน่วยกิต
2404-2106 การจัดการร้านอาหาร 2 หน่วยกิต
2404-2129 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
2000-9203 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2000-2001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
2000-2002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2
2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2000-2004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4
2000-2005 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5
2000-2006 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 6