Wandee College
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

News & Announcement

ทั่วไป
10JAN

การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

More Detail

นักเรียนดีเด่น
07DEC

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2561

More Detail

นักเรียนดีเด่น
07DEC

มอบหมวกเชฟ ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา2561

มอบหมวกเชฟ ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา2561

More Detail

ปฏิทินการศึกษา
05NOV

เปิดภาคเรียน 2/2561

More Detail

Prestige

Award
MORE DETAIL
Contest
MORE DETAIL

Event Gallery