Wandee College
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

News & Announcement

การชำระค่าเล่าเรียน
02OCT

การชำระค่าเล่าเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

More Detail

ปฏิทินการศึกษา
29SEP

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

More Detail

ปฏิทินการศึกษา
28SEP

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

More Detail

กิจกรรมเพื่อสังคม
28SEP

แบบฟอร์มจิตอาสา

แก้กิจกรรม

More Detail

Prestige

Award
MORE DETAIL
Contest
MORE DETAIL

Event Gallery