นักเรียนของเรา นางสาวธนาภรณ์ กอสุนทร

• รางวัลเหรียญทอง WICC 2019 : Royal Thai Cuisine (individual) ทอง

• รางวัลเหรียญทอง Korea World Food Championships

• รางวัลเหรียญเงิน Wcc chef challenge 2019 : Fruit and vegetable carving

• รางวัลเหรียญเงิน TICC 2019 : Classic Thai Cuisine

• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2019 : 3 Course Free Style Set Menu

• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2019 : Fruit and Vegetable Carving (Individual)

• รางวัลเหรียญทองแดง WICC 2019 : Fruit and Vegetable Carving (individual)

• รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 : Classic Thai Cuisine

• รางวัลเหรียญทอง TICC 2018 : Classic Thai cuisine

• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2018 : Fruit and Vegetable Carving (individual)

• รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2018 : Classic Thai cuisine

• รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2018 : Fruit and Vegetable Carving (individual)