วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering Service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food Stylist ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2560 ได้พัฒนาหลักสูตร International Program จากประเทศออสเตรเลีย Certificate 3 สาขาอาหารตะวันตก

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตร Higher National Diploma สาขา Hospitality Management ได้รับการรับรองจากประเทศอังกฤษ

ในปี พ.ศ. 2564 ได้รับการรับรองจาก World Chef Association ให้เป็น สถานศึกษาด้านอาหารระดับโลก Culinary Quality Education world Recognition

ในปี พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรองขากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิช่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขางานครัวโรงแรม และ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยจัดการสอนแบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้รับการแต่งตั้งเกี่ยวกับมาตรฐานด้านอาหาร จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

  1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ ระดับ 2 กระทรวงแรงงาน
  2. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบขนมปัง ระดับ 1 และ ระดับ 2 กระทรวงแรงงาน
  3. หน่วยประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  4. หน่วยประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  5. หน่วยประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  6. หน่วยประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารตะวันตก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  7. หน่วยอบรม บุคลากรอาเซียน สายอาชีพ ด้านการประกอบอาหาร ตำแหน่ง Commis Chef และ Pastry กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
IMG_5922

7

YEARS

615

STUDENTS

294

GRADUATED

124

PARTNERS

423

AWARDS

พันธมิตร