หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สายงานอาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการอาหาร อาทิ เชฟ เจ้าของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบอาหารส่งออกด้านอาหาร ผู้เขียนตำราอาหาร ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ และsocial media วิทยากรรับทำอาหารและขนมในโอกาสพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภา พหลายรูปแบบแนวการปรุงอาหาร เช่น อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารนานาชาติ  ขนมไทย เบเกอรี่ แกะสลักผักและผลไม้ การควบคุมต้นทุนอาหาร ตลอดจนการวางแผน และออกแบบรายการอาหารในครัว เป็นต้น

การจัดการศึกษาประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เรือสำราญ สายการบิน ศูนย์แสดงสินค้า บริษัทจัดกิจกรรม (Event Organizer) สถาบันการศึกษา เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอน
  1. หลักสูตรปกติ การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขางาน อาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชา: คหกรรม
สาขาวิชา: อาหารและโภชนาการ
สาขางาน: อาหารและโภชนาการ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: 103 หน่วยกิต

รายวิชา หน่วยกิต
ภาษาไทยพื้นฐาน 2 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 หน่วยกิต
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม 1 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2 หน่วยกิต
ทักษะสุขภาพ 2 หน่วยกิต
หลักการประกอบอาหารครอบครัว 3 หน่วยกิต
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 หน่วยกิต
การตัดเย็บเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 3 หน่วยกิต
เบเกอรี่เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
อาหารไทยเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
การถนอมอาหารเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
อาหารนานาชาติ 2 หน่วยกิต
ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 2 หน่วยกิต
อาหารท้องถิ่น 2 หน่วยกิต
เครื่องดื่มและไอศกรีม 2 หน่วยกิต
เบเกอรรี่เพื่อการค้า 2 หน่วยกิต
การบรรจุภัณฑ์อาหาร 2 หน่วยกิต
ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค 2 หน่วยกิต
การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหาร 2 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2 หน่วยกิต
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2 หน่วยกิต
อาเซียนศึกษา 1 หน่วยกิต
การถนอมและแปรรูปอาหาร 3 หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน 1 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2 หน่วยกิต
พื้นฐานงานประดิษฐ์ 3 หน่วยกิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 หน่วยกิต
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต
กฎหมายแรงงาน 1 หน่วยกิต
การประกอบอาหาร 3 หน่วยกิต
ขนมไทยเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
การสุขาภิบาลอาหาร 2 หน่วยกิต
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2 หน่วยกิต
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 3 หน่วยกิต
โภชนาการ 2 หน่วยกิต
อาหารว่าง 2 หน่วยกิต
ขนมไทยเพื่อการค้า 2 หน่วยกิต
อาหารพร้อมปรุง 2 หน่วยกิต
การนําเสนองานอาหาร 3 หน่วยกิต
โครงการ 4 หน่วยกิต