หลักสูตร ปริญญาตรีต่อเนื่อง

ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม และ Higher National Diploma Hospitality Management Level 4 and Level 5 Pearson BTEC, United Kingdom

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

Higher National Diploma, Hospitality Management Level 4-5 Pearson BTEC, UK

 • เรียนต่อเนื่อง  (1 วัน/สัปดาห์ พร้อมกับทำงานประจำระหว่างเรียน)
 • ผู้เรียนต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เรียน DUAL Degree
 • เน้นการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาหารระดับสากล

ทำงานระหว่างเรียนพร้อมเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์

 • หลักสูตรมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันฝึกสอนและการบริหารจัดการงานโรงแรมระดับโลก
 • เน้นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
 • ห้องปฏิบัติการอาหารและอุปกรณ์การเรียนที่ครบวงจร ทันสมัย ได้มาตรฐานเดียวกับครัวระดับสากล
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนสั่งสมประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะนอกห้องเรียน
 • มีโอกาสทำงานในร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและอีก 50 ประเทศทั่วโลกภายใต้สัญญาความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และจีน ฯลฯ
 • เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานสาขาผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารรายแรกในกรุงเทพฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
 • เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ปริญญาตรีต่อเนื่อง (โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี)

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง

คณะวิชา: ศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา: การโรงแรมและธุรกิจอาหาร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: 288  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 93 หน่วยกิต
Unit 1 รหัส: Y/616/1788 อุตสาหกรรมการบริการแบบร่วมสมัย 15 หน่วยกิต
Unit 2 รหัส: D/616/1789 การจัดการการรับประสบการณ์ของลูกค้า 15 หน่วยกิต
Unit 3 รหัส: R/616/1790 การปฎิบัติงานและความเป็นมืออาชีพ 15 หน่วยกิต
Unit 4 รหัส: Y/616/1791 ชุดเครื่องมือธุรกิจการบริการ 15 หน่วยกิต
Unit 5 รหัส: D/616/1792 ความเป็นผู้นำและการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 15 หน่วยกิต
Unit 14 รหัส: H/508/0489 การบริหารงานด้านบัญชี 15 หน่วยกิต
LH302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 15 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 108 หน่วยกิต
Unit 16 รหัส: Y/508/0487 การจัดการด้านบุคลากร 15 หน่วยกิต
Unit 17 รหัส: T/508/0495 ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก 15 หน่วยกิต
Unit 18 รหัส: A/616/1802 โครงการวิจัย 30 หน่วยกิต
Unit 19 รหัส: F/616/1803 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการและด้านความเข้าใจ 15 หน่วยกิต
Unit 21 รหัส: L/616/1805 การวางแผนออกแบบและการพัฒนาเมนู 15 หน่วยกิต
Unit 23 รหัส: Y/616/1807 นวัตกรรมอาหาร 15 หน่วยกิต
LH309 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน 48 หน่วยกิต
Unit 27 รหัส: F/616/1811 การบริหารจัดการการบริการส่วนหน้า 15 หน่วยกิต
Unit 31 รหัส: A/616/1816 การตลาดแบบดิจิตอลด้านการบริการ 15 หน่วยกิต
Unit 45 รหัส F/508/0564 การสร้างธุรกิจใหม่ 15 หน่วยกิต
LH313 การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 3 21 หน่วยกิต
GL171 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ปรับพื้น) 3 หน่วยกิต
LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
HO204 วัฒนธรรมไทยสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 3 หน่วยกิต
HO316 การจัดการงานแม่บ้าน 3 หน่วยกิต
HO203 ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
GL171 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ปรับพื้น) 3 หน่วยกิต
LH303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 4 18 หน่วยกิต
GE172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน (ปรับพื้น) 3 หน่วยกิต
GE170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 (ปรับพื้น) 3 หน่วยกิต
TO201 อุคสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
LH306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3 หน่วยกิต
LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 หน่วยกิต
LH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 หน่วยกิต