ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

โรงเรียนครัววันดี…ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993) โดยอาจารย์วันดี ณ สงขลา เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนวิชาคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวิชาชีพด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้จริง และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทยให้คงอยู่อย่างถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ ให้จัดฝึกอบรมการทาอาหารไทย อย่างถูกต้องในโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการเปิด “สถานทดสอบฝีมือครัววันดี” เพื่อเป็นใบเบิกทางสาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้รับรองการทางานทั้งในและต่างประเทศ

ได้เปิดเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food stylist ฯลฯ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการศึกษาประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและออกฝึกประสบการจริงในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม สายการบิน ศูนย์แสดงสินค้า บริษัท Organized สถานบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ การเรียนการสอนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนและ การจัดหาสถานที่สำหรับฝึกประสบการณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีได้เตรียมไว้ให้เพื่อการเรียนรู้พร้อมกับการที่ประเทศไทยจะได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แล้วอาหารไทยจะได้มุ่งสู่ครัวโลกอย่างแท้จริง

พันธกิจ

 1. บุคลากรสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นนานาชาติ
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียนให้มีศักยภาพในความเป็นมืออาชีพ
 3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สามารถสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในคุณภาพจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถและความเป็นมืออาชีพสู่ครัวอาเซียนและครัวโลก
 5. สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการครัวที่ทันสมัยบนพื้นฐานของงานวิจัย เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ผลงานอันทรงเกียรติที่ผ่านมา

 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้รวบรวมและเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของอาหารไทย เล่มที่ 13 ในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องวัฒนธรรมการกิน อาหารของคนไทยภาคต่างๆ ในประเทศไทย ในสารานุกรมฉบับเยาวชน โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผู้อนุรักษ์และส่งเสริมขนมไทยดีเด่น
 • ได้รับคัดเลือกจากสภาสตรีแห่งชาติให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและได้รับพระราชทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ
 • ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ กรมพาณิชย์สัมพันธ์
  • ศูนย์พาณิชยกรรม กรุงนิวยอร์ค ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านอาหารที่ Dallas, Houston, Atlanta, New York, Denver ในงานเผยแพร่อัญมณีไทย
  • เข้าร่วมงาน Food Fair ที่ Hong Kong
  • เข้าร่วมงาน Thai Mango Fair ที่ Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
  • เผยแพร่ข้าวหอมมะลิ ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ
 • ได้รับเชิญจากสถานทูตประเทศต่างๆ
  • สถานทูตฮังการีและภริยา เพื่ออธิบายเรื่องพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 ครั้งพระองค์เสด็จประพาสยุโรป
  • สถานทูตบังคลาเทศให้ไปเผยแพร่อาหารไทยเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีครบ 50 ปี ระหว่างไทยกับบังคลาเทศ

 

ผลงานด้านงานเขียน

 • ตำราอาหารไทยในวรรณคดี จากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลต่างๆ
  • อาหารไทยในวรรณคดี จากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
  • อาหารทรงโปรดจากบันทึกความหิวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประพาสยุโรปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พ.ศ.2440 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
  • อาหารไทยในวรรณคดี จากกาพย์เห่ชมเครื่องว่าง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ภาษาไทย-อังกฤษ)
 • อาหารไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  • ตำราอาหารเพื่อประกอบอาชีพแบบง่าย ใช้ได้ผลจริง ตำราอาหารเพื่ออาชีพ เล่ม 1 และ 2 สำรับกับข้าวไทย ( ภาษาไทย – อังกฤษ) อาหารจานประหยัด เมนูไทย เล่ม 1 และ 2 สูตรเด็ดโรงเรียนครัววันดี เล่ม 1 และ 2 อาหารเช้า อาหารว่าง อาหารจานเดียว อาหารประเภทยำ ขนมไทย
 • สำรับไทยสู่ครัวโลก Thai favorites to world kitchen (3 ภาษา : ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น)
 •  ชุดหนังสือ Wandee’s book  ประกอบด้วย อาหาร(วัน)ว่าง ขนมไทยในหาบ ขนมไทยเมื่อวันวาน แกะผัก สลักผลไม้  เคล็ดลับคู่เรือน เล่ม 1 – 2 -3

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โครงสร้างผู้บริหาร

อาจารย์วันดี ณ สงขลา

ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย