นักเรียนของเรา นายณัฐชนน ศรีสังข์

รางวัลชมเชย Wcc chef challenge 2015 Modern Thai Cuisine
รางวัลชมเชย Wcc chef challenge 2016 Modern Thai Cuisine
รางวัลเหรียญ ทองแดง Wcc chef challenge 2017 Modern Thai Cuisine
รางวัลเหรียญเงิน TICC 2017 Modern Thai Cuisine
รางวัลเหรียญทอง Korean World Championship 2017 Western Cuisine Team
รางวัลเหรียญเงิน Wicc 2017 Modern Thai Cuisine
รางวัลเหรียญทอง Wicc 2018 Asian Modern Cuisine.