นักเรียนของเรา นายภูธเนตร ศรีนรจันทร์

รางวัลเหรียญเงิน Wcc chef challenge 2018 Fruit and Vegetable carving
รางวัลชมเชย Wicc 2018 Fruit and Vegetable carving
รางวัลเหรียญทองแดง Wcc chef challenge 2019 Fruit and Vegetable carving
รางวัลเหรียญทองแดง Ticc 2019 Fruit and Vegetable carving (Team)