พิธีไหว้ครูสามัญ ครอบครูศิลปะ เป็นพิธีที่สืบทอดกันมานาวนานจนถึงปัจจุบัน นิยมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยเป็นพิธีที่แสดงถึงสัมมาคาราวะและความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์ เป็นศูนย์กลางที่หล่อหลอมให้เกิดความมามัคคีในฐานะศิษย์มีครูให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ลูกศิษย์พึงระลึกว่าควรประพฤติตนในเส้นทางของความดีงาม พานไหว้ครู เป็นสิ่งที่สื่อถึงความเคารพที่ลูกศิษย์ได้มอบให้กับครูบาอาจารย์ โดยมีดอกไม้ความหมายดี 4 ประเภทที่นิยมนำมาประดับตกแต่งพานไหว้ครู ได้แก่ หญ้าแพรก ซึ่งเปรียบเสมือนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ให้เรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่เติบโตอย่างรวดเร็วและอดทนต่อทุกสภาพแวดล้อม, ดอกเข็ม สื่อถึงสติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนดอกเข็ม ดังที่ครูต้องปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนฉลาดหลักแหลม รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์, ดอกมะเขือ จะโน้มดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องสุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่โน้มลง และ ข้าวตอก ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ เปรียบเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

Website | www.wandeecollege.com
เบอร์โทรศัพท์ | 095 963 9146