วันและเวลาการจัดกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ C1 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

พิธีมอบหมวกเชฟนักศึกษาใหม่ 07.45 – 8.45 น.
พิธีไหว้ครูสามัญ 8.45 – 9.30 น.
พิธีไหว้ และครอบครูศิลปะด้านอาหาร และงานคหกรรม 9.30 -12.00 น.
กิจกรรมสานสัมพันธ์ 13.00 – 14.30 น.

เอกสารกำหนดการพิธีมอบหมวกเชฟ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ และครอบครูศิลปะด้านอาหาร และงานคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
ภาพบรรยากาศ พิธีมอบหมวกเชฟ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ และครอบครูศิลปะด้านอาหาร และงานคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูสามัญ ครอบครูศิลปะ เป็นพิธีที่สืบทอดกันมานาวนานจนถึงปัจจุบัน นิยมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี
โดยเป็นพิธีที่แสดงถึงสัมมาคาราวะและความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์ เป็นศูนย์กลางที่หล่อหลอมให้เกิดความสามัคคีในฐานะศิษย์มีครูให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ลูกศิษย์พึงระลึกว่าควรประพฤติตนในเส้นทางของความดีงาม
พานไหว้ครู เป็นสิ่งที่สื่อถึงความเคารพที่ลูกศิษย์ได้มอบให้กับครูบาอาจารย์ โดยมีดอกไม้ความหมายดี 4 ประเภทที่นิยมนำมาประดับตกแต่งพานไหว้ครู ได้แก่ หญ้าแพรก ซึ่งเปรียบเสมือนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ให้เรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่เติบโตอย่างรวดเร็วและอดทนต่อทุกสภาพแวดล้อม
ดอกเข็ม สื่อถึงสติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนดอกเข็ม ดังที่ครูต้องปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนฉลาดหลักแหลม รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์
ดอกมะเขือ จะโน้มดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องสุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่โน้มลง
และ ข้าวตอก ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ เปรียบเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก